Besked

Denied access.

✅ Teori

Her vil vi gerne præcisere, hvad teori i en opgave er for en størrelse.
Det er klart, at det er vores håb, at du derved kan få indblik i teoriens virke - sig endelig til, hvis der dukker spørgsmål op. 

Teori i en akademisk sammenhæng

En teori er et system af læresætninger og ideer inden for et fagområde, som kan beskrive, analysere, forklare og forudsige fagets fænomener, og som danner en forståelsesramme. Det er et sammenhængende sæt eller system af begreber.
 
Med andre ord kan man kalde en teori for en forklaringsmodel. Den forklarer eller tolker sammenhænge eller tendenser, der ellers fremstår kaotiske eller uforståelige, ved til en vis grad at simplificere eller generalisere de forhold, den ønsker at forklare. Det betyder også, at en teori ikke nødvendigvis er sand eller eviggyldig. Teorier bliver hele tiden omskrevet eller erstattet af nye teorier.
 
Men det er svært at tale om teori uden at inddrage det akademiske trekløver inden for opgaveskrivning: empiri, metode og teori. De tre elementer er alle en vigtig del i den akademiske proces at foretage en undersøgelse, fordi:
 • empiri er opgavens hvad, metode er opgavens hvordan, og teori er vinklen på opgaven. Du kan læse mere om empiri og metode
 


 

Teoris funktion i en opgave


Empiri (opgavens undersøgelsesobjekt) er i udgangspunktet tavst. Og det uanset hvilken metode du vælger at bruge til at indsamle din empiri. Empiri er bare en samling informationer, indtil du begynder at stille spørgsmål og afkræve empirien svar. Det er her, teori kommer ind i billedet. Når du har valgt din teori, har du fundet vinklen eller din måde at anskue empirien på, og det er det, der åbner op for de rigtige spørgsmål.
 
I en akademisk opgave er teoriens rolle at forsyne læseren med vital baggrundsinformation for at kunne forstå opgavens formål og begrunde og at kvalificere dine valgte begreber. Derudover er inddragelse af teori (og din begrundelse for, hvorfor du har valgt netop denne teori(er)) en god måde at vise, hvilken forskningstradition du skriver inden for. Det vil sige en forklaring af, hvilke forestillinger der ligger bag den måde, du vælger at behandle din empiri på – altså din metode.
 

Aktivitet: Find teorier

 • Spørg din vejleder. Lav stikord - hvad søger du teori til, hvad skal den gerne kunne forklare?
 • Foretag en systematisk litteratursøgning på dit emnes nøgleord (evt. emneord i kombination). Man kan få titler og resumeer af artikler og bøger, som kan vise teoretiske tilgange, der hidtil har været brugt på emnet. Men det kan jo være, at andre teorier end de hidtil brugte netop vil være interessante, fordi de kunne åbne nye perspektiver.
 • Undersøg andre fags teorier og metoder. Fag, der er beslægtede med dit, arbejder måske med teorier, der har relevans for dit fag. Bibliotekaren på dit studiebibliotek kan evt. være til hjælp.
  
Et væsentligt spørgsmål, du skal stille dig selv, når du udvælger teori, er: Hvorfor vælger du denne teori, når du skal undersøge dette problem?
 
Det vigtigste i forhold til teori i din opgave er, at teoriinddragelsen er underordnet problemformuleringen, empirien, opgavens argumentation og derudover plads- og tidshensyn. 
 
Det første skridt på vejen til at finde frem til anvendelig teori er at formulere en problemformulering. Din problemformulering indeholder nemlig implicitte og eksplicitte begreber og grundantagelser, som du er nødt til at afklare teoretisk, inden du kan fortsætte til analysen. Det andet skridt består i at dykke ned i dit fags traditioner og teorier og at søge bredt. Du skal lede efter begreber, modeller og teorier, som du synes, har det rette perspektiv og kan forklare (i hvert fald dele af) det, du gerne vil vide noget om.
 

Anvendelse af teori i en opgave


Den mest almindelige kan vi kalde for empirisk analyse. Den går ud på, at du anvender din teori på din empiri med det formål at indkredse en nærmere forklaring. Det er det, du aktivt udfører under analysen. 

Du vil herved enten erfare, at teorien kan anvendes som forklaringsmodel, eller at teorien ikke på tilfredsstillende vis kan siges at fungere som forklaringsmodel.
Og det giver dig således grobund for at arbejde videre, for det kan vise sig, at teorien ikke spiller 100% sammen med din empiri, har du her grundlag for at grave videre og anskue mulige årsager.  

Måske befinder du dig i en situation, hvor din valgte teori faktisk belyser din empiri og dermed din opgave på frugbar vis. Her er det vigtigt at holde sig for øje, at det ikke er en fuldstændigt matchende teoriinddragelse, det er det nemlig sjældent. Vær åben for mulige situationer, hvor teorien ikke komplimenterer eller problematiserer som ønsket eller forventet, og brug gerne tid på at uddybe, at du er bevidst derom.

Det er faktisk ofte sådan, at teorien ikke indgår i et 1:1-forhold til din empiri. Der vil således være diskrepanser eller små huller, om man vil, og det er her din opgave at afdække mulige årsager dertil. 

Et kritisk blik er altid at foretrække, når man skriver opgave, særligt her i situationen med teorianvendelsen. 


Aktivitet:
Skriv hvad du bruger dine teorier (s begreber) til:
Fx
 • Forklare observationer
 • Transformere til model og metode til fx analyse
 • Diskutere med
 • Vurdere ud fra
 • Argumentere for handling
 
 
Faldgruber ved teori
 • Når der er for meget teori, eller for mange teorier kun refereres og ikke bruges til noget sidenhen i opgaven
 • Når teorier, der ikke er relevante og velegnede i sammenhængen, 'sniger' sig ind
 • Når opgaven er teoriløs
 • Når teori og empiri ikke relateres nok til hinanden
 • Når flere teorier, der præsenteres, ikke er relevante i forhold til hinanden.
 
Når du inddrager teori i din opgave, skal du have for øje, at teorien(erne) skal bruges til noget fagligt fornuftigt. De skal bringes i spil fx til analyse, diskussion og vurdering. Derfor skal du også holde redegørelsen af teori på et minimum, så det ikke ender med en lang beskrivelse frem for en akademisk opgave.

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.