Besked

Denied access.

✅ Kommaregler på engelsk

Kommaregler på engelsk


 

Bliv fortrolig med engelsk komma

Ikke kun de danske kommaregler, men også de engelske kommaregler kan give anledning til forvirring og frustration – for hvordan og hvornår er det nu lige, de skal sættes?

For mange ligger de engelske kommaregler langt tilbage i hukommelsen, og derfor tåler de gerne en genopfriskning – særligt inden du skal skrive en opgave på engelsk.

Sprog og tegnsætning herunder kommatering indgår som bekendt i bedømmelsen af en opgave og er derfor afgørende for den karakter, du får.

Kommaer, også de engelske af slagsen, er altså ikke overflødige tegn, som kan drysses tilfældigt ned over en opgave.


Vil du skrive en god opgave på engelsk, må du blive fortrolig med de engelske kommaer.

Heldigvis er det væsentlig lettere at sætte komma på engelsk end dansk.

Med kendskab til nogle få, vigtige kommaregler på engelsk, kan du eliminere størstedelen af kommafejl i din opgave.

 
Akademisk hjælp


Kommaregler på engelsk

Der findes en del kommaregler på engelsk, som kan være svære at huske.

Derfor har vi udvalgt de kommaregler, som er vigtigst at kende til, når man skriver opgave på engelsk.

Nedenfor uddybes disse kommaregler, så du forhåbentlig, efter endt læsning, sidder tilbage og er blevet klogere på de engelske kommaer. 

6 vigtige kommaregler på engelsk

 1. Komma efter indledende ord og sætningsdele
 2. Komma ved opremsninger (Oxford-komma)
 3. Komma ved parentetiske indskud
 4. Komma mellem helsætninger
 5. Komma mellem navn og titel/beskæftigelse
 6. Komma før og efter citater
 
 1. Komma efter indledende ord og sætningsdele
På engelsk sættes altid komma efter indledende ord eller sætningsdele.

Indledende ord er typisk adverbier (biord) som however, morerover, furthermore, therefore, nevertheless, in fact, still, instead (of) m.m..

Indledende sætningsdele kan både være sætninger i infinitiv (navnemåde) og ledsætninger.

En infinitiv sætning er en sætning, som ofte starter med to (at), mens en ledsætning er en sætning, som indledes med en underordnende konjunktion som if, as, after, that, when, where, while, whether, why, since, before, because, although, unless, until, how m.m., og som ikke kan stå alene.

Eksempler på en infinitiv sætning og en ledsætning er følgende: ”To prove him wrong (infinitiv), he bought a ticket for the race” og ”Because she was tired (ledsætning), she left”.

Bemærk at begge sætninger efterfølges af en helsætning, da de ikke kan stå alene.

I forhold til denne kommaregel er det vigtigt at være opmærksom på tre ting:
1) Hvis et af de førnævnte adverbier (biord) i stedet optræder i midten af en sætning, sættes komma omkring dette ord.
2) Hvis adverbiet (biordet) er et af følgende tre ord: then, so eller yet, er kommaet valgfrit.
3) Der sættes ikke komma før, men kun efter en ledsætning.
 
 1. Komma ved opremsninger

Ligesom på dansk sætter man også på engelsk komma mellem delene i en opremsning.

Forskellen består i, at man på engelsk kan vælge at sætte komma før and (og) dvs. før sidst del i opremsningen.

Et eksempel herpå er: ”The refrigerator was filled with cheese, butter, vegetables, juice(,) and milk”.

Hvorvidt man sætter komma før and (og) eller ej, afhænger af, om man sætter Oxford-komma.

Hvis man sætter Oxford-komma, sætter man altid komma før sidste led i en opremsning – dette gælder uanset om der står and (og).

Sætter man Oxford-komma, bliver sproget klarere, da det hjælper med at adskille delene i en opremsning fra hinanden – særligt hvis der er tale om lange, komplekse opremsninger, som det ofte er tilfældet i akademisk sprog.

Derfor anbefaler vi at sætte Oxford-komma, når du skriver opgaver på engelsk.
 
 1. Komma ved parentetiske indskud
På engelsk gælder det også, at der sættes komma omkring parentetiske indskud.

Et parentetisk indskud indeholder supplerende informationer til hovedudsagnet – informationer, som kan undværes, uden at udsagnet falder fra hinanden.

Derfor kaldes disse indskud også for parentetiske, da der kan sættes parenteser omkring dem.

Parentetiske indskud kan både bestå af et enkelt ord, en frase eller en ledsætning. Et eksempel herpå er: “My grandfather (, a 90 years old man,) lives by himself”. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der også findes indskud, som er identificerende for hovedudsagnet, og ved sådanne indskud undlades kommaer.

Et eksempel herpå er: “Many people who worked in the restaurant industry was affected by the economic crisis”.
 
 1. Komma mellem helsætninger
Både på dansk og engelsk sætter man komma mellem helsætninger.

En helsætning er en sætning, som indeholder et subjekt (grundled) og et verballed (udsagnsled), og som kan stå alene. Helsætninger bindes sammen af sideordnende konjunktioner som and, but, or, for og so.

Et eksempel herpå er: “We were five minutes late, but we made it in time for the lecture”.

En forskel på dansk og engelsk er, at mens der på dansk altid sættes komma før men, skal der ikke altid komma før but.

Når der ikke følger både subjekt (grundlad) og verballed (udsagnsled) efter but, udelades komma, som det er tilfældet i denne sætning: ”English teachers are tough but skilled”.
 
 1. Komma mellem navn og titel/beskæftigelse
Denne kommaregel er særlig vigtig at kende til, når det gælder akademiske opgaver, hvor man refererer til mange teoretikere, forskere og forfattere.

Når man introducerer eller refererer til en person, skrives først dennes navn og dernæst titel eller beskæftigelse.

I den forbindelse sættes komma mellem navn og titel eller beskæftigelse.

Et eksempel herpå er: ”John Nielson, author, is the founder of this theoy”.  
 
 1. Komma før og efter citater 
Ligeledes gælder det for denne regel, at den er vigtig at kende til i forhold til akademisk opgaveskrivning, hvor der som regel indgår mange citater fra forskellige kilder.

Citater kan flettes ind i en opgave på forskellige måder, og derfor gælder forskellige kommaregler.
 
Komma før citat:
Johnson says, “The outcome is affected by many factors”.
Mens man i sådanne tilfælde på dansk bruger kolon til at markere overgangen til et citat, bruger man på engelsk komma.
Hvis citatet introduceres med ordet that, udelades kommaet dog.  

Komma efter citat:
”The outcome is affected by many factors,” Johnson said back in the 80s.
Der sættes komma efter et citat, og dette komma sættes før citationstegnet.
Hvis citatet afsluttes med et spørgsmålstegn eller et udråbstegn, udelades kommaet dog.STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.